نوشته‌ها

درباره اردو

مي گويند سفر آدم را مي سازد و در سفر خيلي از زواياي پنهان، ست…