الماس شرق

مجتمع تجاری الماس شرق در انتهای بلوار خیام شمالی مشهد مقدس واقع است.…