درباره اردو

مي گويند سفر آدم را مي سازد و در سفر خيلي از زواياي پنهان، ستعدادها و توانائيهاي افراد مشخص مي شود سفر يك نوع كلاس درس است، يك كلاس درس جذاب و به ياد ماندني! پس براي بهره برداري بهتر از اين كلاس نكات زير را به شما توصيه ميكنيم.

  1. معمولا قبل از اينكه گام در سفر يا اردوئي بگذاريد، اهداف آن را بشناسيد. اردو ميتواند علمي، تفريحي، سياحتي،زيارتي، فرهنگي و … باشد. حركت شما در راستاي اهداف اردو باعث موفقيت اردو مي شود.
  2. هر اردوئي آداب و شرايط خاص خود را مي طلبد . در يك اردوي زيارتي كه هدف اصلي آن تقويت معنوي شركت كنندگان در اردوست، بايد مواظب باشيم دچار آفت معنوي مثل شوخي    بي حد و اندازه، بيهوده گوئي، اتلاف فرصتهاي و … نشويم .
  3. اردو يك فعاليت جمعي است در يك زندگي جمعي هر چند كوتاه مدت، همكاري و روحيه تعاون شركت كنندگان در اردو، اين زندگي را آسانتر و شيرين تر ميكند. گاهي اوقات عدم تبعيت از مسئول توسط يك نفر ، همه شركت كنندگان را دچار دردسر بزرگي مي كند.
  4. در اردو ها به علت دوري از وسائل ارتباط جمعي مانند تلوزيون ، فرصت فراغت زيادي وجود دارد . همراه داشتن يك كتاب خواندني، شما را از بيهودگي و روزمرگي در اردوهاي بلند مدت دور مي كند.
  5. در اردو همنشين و هم صحبت كساني شويد كه خير و بركت داشته باشند و در هم صحبتي با آنها حداقل چيزهايي بياموزيد.
  6. اردو بعنوان يك فعاليت جمعي وقتي شكل ميگيرد كه هر كس در آن به وظايف خود عمل كند. يكي از نازيباترين لحظات اردو، عدم رعايت حقوق ديگران مثل حق استراحت و آرامش در اردو توسط ساير اعضاء است.