حسینیه شماره یک

امکانات حسینیه شماره یک:   مساحت وزیر بنا: طبقه هم کف …